Podmienky používania
§ 1. Všeobecné ustanovenia
 1. Tieto Podmienky používania definujú všeobecné pojmy a podmienky používania vzdelávacieho portálu Naučteviac.sk (Portál). Podmienky na tejto stránke sa vzťahujú na každého používateľa portálu. Každý používateľ má prístup k týmto podmienkam ešte pred nákupom licencie k vzdelávacím materiálom.
 2. Majiteľom a prevádzkovateľom portálu je spoločnosť AGEMSOFT, a.s. (Prevádzkovateľ), so sídlom Rigeleho 1, 811 02 Bratislava, IČO: 35782391.
 3. Portál Naučteviac.sk je dostupný na internetovej stránke www.naucteviac.sk
§ 2. Používatelia portálu
 1. Portál je určený pre základné a stredné školy, učiteľov a žiakov v Slovenskej republike.
§ 3. Autorské práva
 1. Autorské práva k vzdelávacím materiálom zverejneným na portáli, k digitálnemu obsahu a jednotlivým elementom, grafickému rozloženiu a dizajnu portálu vlastní prevádzkovateľ. Autorské práva sú chránené podľa zákonov a právnych predpisov Slovenskej republiky a ich porušenie je trestné.
 2. Právo použitia tohto portálu a jeho materiálov v súlade s vyššie uvedenými podmienkami je obmedzené na účely spojené s vyučovaním v škole alebo so samoštúdiom doma.
 3. Používatelia nemajú právo na ďalší predaj alebo akúkoľvek inú komerčnú aktivitu spojenú s portálom a jeho materiálmi. Tento portál alebo akákoľvek jeho časť nesmie byť rozmnožovaná, duplikovaná, kopírovaná, predávaná alebo inak zneužitá pre komerčné účely bez výslovného súhlasu prevádzkovateľa portálu.
§ 4. Použitie vzdelávacích materiálov - licencia
 1. Portál obsahuje materiály vzdelávacej povahy. Prevádzkovateľ poskytuje používateľom právo tieto materiály používať v súlade s typom licencie, ktorú si používateľ zvolil.
 2. Proces registrácie pozostáva z vyplnenia registračného formulára, v ktorom sú požadované určité osobné údaje. Pri registrácii si používateľ zvolí login a heslo, pomocou ktorého získava prístup ku svojmu osobnému kontu.
 3. Používateľ získava licencii na používanie jednotlivých materiálov v rámci školského vyčovania až po registrácii a zaplatení zodpovedajúceho licenčného poplatku. Licencia k vzdelávacím materiálom je poskytovaná na časovo obmedzené obdobie 1 rok.
 4. Po registrácii, nákupu a uhradení zodpovedajúceho licenčného poplatku dostane škola platnú licenciu na používanie zvolených vzdelávacích materiálov pre neobmedzený počet používateľov školy. Školou definovaný školský administrátor môže vytvárať používateľské kontá pre ďalších učiteľov školy, s ktorými zdieľa licenciu.
§ 5. Ukončenie licencie
 1. V prípade, že používateľ poruší licenčné podmienky popísané v týchto Podmienkach používania, môže prevádzkovateľ požadovať od používateľa ukončenie porušovania týchto podmienok, a v prípade nutnosti, žiadať nápravu dôsledkov takéhoto porušovania. V prípade, že k náprave nedôjde, môže prevádzkovateľ licenciu zrušiť s okamžitou platnosťou. Licenčné poplatky nebudú v tomto prípade používateľovi vrátené.
§ 6. Dodacie lehoty
 1. Zakúpené vzdelávacie materiály budú dostupné na použitie používateľom jeden až dva pracovné dni po pripísaní platby na účet prevádzkovateľa.
§ 7. Vrátenie peňazí a zrušenie
 1. Portál ponúka voľný vstup, ktorý má za cieľ umožniť potenciálnym zákazníkom, posúdiť materiály pred ich zakúpením alebo registráciou. Používateľ máte právo zrušiť svoj nákup do siedmych pracovných dní po uskutečnenom nákupe.
§ 8. Odopretie záruky
 1. Prevádzkovateľ neposkytuje záruku, že portál bude zodpovedať požiadavkám používateľa, a že dostupnosť služieb bude neprerušená, dostatočne rýchla a bez chýb. Používateľ výslovne berie toto riziko na vedomie.
§ 9. Zodpovednosť

Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za:
 1. Porušovanie akýchkoľvek práv používateľa názormi, komentármi a inými vyjadreniami šírenými na portáli alebo za straty vyplývajúce zo spôsobu používania materiálov používateľmi.
 2. Za škody spomínané v predchádzajúcom bode je zodpovedný výhradne používateľ.
 3. Prevádzkovateľ neposkytuje záruku bezchybného a neprerušeného prístupu k vzdelávacím materiálom.
§ 10. Nežiaduci obsah
 1. Vzdelávacie materiály zverejnené na portáli prevádzkovateľom alebo poverenou osobou spravujúcou portál sú v súlade so slovenskými aj medzinárodnými zákonmi. Nepodnecujú rasovú, náboženskú alebo etnickú nenávisť. Portál neobsahuje pornografiu alebo materiál porušujúci dobré mravy a materiál všeobecne považovaný za neetický.
§ 11. Technické požiadavky

Pre používanie portálu je potrebné, aby počítač používateľa spĺňal nasledovnú minimálnu konfiguráciu:

 • Procesor: Intel Pentium III 900MHz a ekvivalentný alebo výkonnejší
 • Operačný systém: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Linux (stabilné platformy)
 • Operačná pamäť: 256MB RAM
 • Rozlíšenie obrazovky: 1024x768 a viac
 • Farebná hĺbka: 16 bit (high colour) a vyššie
 • Audio: zvuková karta (zodpovedajúca soundblaster)
 • Grafika: DirectX 9 kompatibilný video čip so 128MB RAM alebo 64MB DirectX 9 kompatibilná samostatná grafická karta
 • Prehliadač: Windows: IE6, IE7, Firefox 1.5; Mac: Safari 2.0, Firefox 1.5; Linux: Firefox 2.0
 • Pluginy: Flash 8 a novší. Kliknite sem pre stiahnutie poslednej verzie a riaďte sa zobrazenými inštrukciami.
 • Cookies: povoliť
 • Javascript: povoliť


Pre najlepší výsledok je vhodné prezerať vzdelávacie materiály v režime na celú obrazovku. Vo vašom prehliadači zvoľte Zobraziť > Celá obrazovka, alebo použite kláves F11. Ak máte problémy so zobrazením písma počas prezerania materiálov, kliknite prosím sem pre inštaláciu chýbajúcich písmen. Umožnite vo vašom prehliadači Javu alebo nainštalujte Java Runtime Enviroment. Kliknite sem pre stiahnutie aktuálnej verzie Java a riaďte sa zobrazenými inštrukciami.

Niektoré vzdelávacie materiály obsahujú video. Počas jeho prehrávania sa video sťahuje postupne. Predtým, ako sa spustí prehrávanie videa, je potrebné stiahnuť jeho úvodnú časť. Pri pomalom alebo vyťaženom internetovom pripojení je možné, že sa prehrávanie bude zastavovať v dôsledku pomalého načítavania. Pre zabezpečenie súvislého prehratia sekvencie počkajte, kým sa načíta celé video, až potom spustite prehrávanie. Niektoré materiály obsahujú zvuk, preto odporúčame používať reproduktory alebo slúchadlá.

§ 12. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto podmienky používania sú uvedené do platnosti ich zverejnením na portáli a budú sa vzťahovať na používateľov od momentu ich zverejnenia.
 2. Akékoľvek otázky, komentáre a výhrady k portálu adresujte na prevádzkovateľa.
 3. Registračné údaje a iné údaje o používateľoch podliehajú našim pravidlám o ochrane súkromia. Pre viac informácií si pozrite ich plné znenie na www.naucteviac.sk
 4. V prípadoch, ktoré nespadajú pod tieto podmienky a pravidlá, sa aplikujú zákony a právne ustanovenia Slovenskej republiky.
 5. Používateľ, zohľadňujúc globálny charakter internetu, sa zaväzuje konať v zhode s miestnymi pravidlami a dobrými mravy v súvislosti s online prenosom a vhodnosťou obsahu. Používateľ sa zaväzuje konať v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky a Európskej únie.
© AGEMSOFT, a.s. 2015
© Young Digital Planet S.A. 2018
Sledujte nás na
Pozrite si súvisiace stránky:
Naučsaviac.sk – Vzdelávací portál pre žiakov
Digitálny vzdelávací obsah pre základné a stredné školy
EDULAB – Centrum moderných vzdelávacích technológií
AGEMSOFT, a.s. – E-learning, digitálny obsah a realizácia projektov
SoftwareHouse – Predaj a distribúcia softvéru
TUUL – Online materiály pre inšpiratívne vyučovanie

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy