Vzdelávacie materiály

V ľavej časti hlavnej stránky sa nachádzajú záložky, v rámci ktorých sú zaradené všetky digitálne vzdelávacie materiály portálu:

  • Anglický jazyk: digitálne vzdelávacie materiály pre výučbu anglického jazyka pre materské, základné a stredné školy.
  • Prírodovedné predmety: digitálne vzdelávacie materiály z predmetov matematika, fyzika, chémia, biológia a prírodoveda pre ZŠ a SŠ v pôvodnej štruktúre rozdelenia na kapitoly a lekcie.
  • ISCED 0: je novou záložkou, v ktorej sa nachádzajú interaktívne aktivity vhodné pre deti predškolského veku.
  • ISCED 1, ISCED 2 a ISCED 3: digitálne vzdelávacie materiály rozdelené podľa tematických celkov definovaných Štátnym vzdelávacím programom.
  • Informatika: digitálny obsah na výučbu informatiky pre základné a stredné školy.

Záložky ISCED 1, ISCED 2 a ISCED 3

Záložky ISCED 1, ISCED 2 a ISCED 3 predstavujú zoznam vhodných digitálnych vzdelávacích materiálov, ktoré súvisia s témami Štátneho vzdelávacieho programu príslušných ISCED k prírodovedným predmetom, doplnené o digitálne vzdelávacie materiály pre výučbu anglického jazyka. Cieľom týchto záložiek je zefektívniť prácu učiteľa s portálom.

Digitálne vzdelávacie materiály pre prírodovedné predmety, vrátane materiálov pre anglický jazyk, vyberali učitelia na základe viacerých kritérií, akými boli obsahový súlad so ŠVP, vekuprimeranosť, názornosť, ako i celková využiteľnosť materiálu k danej téme. K výberu digitálnych materiálov pristupovali učitelia maximalisticky s cieľom vybrať čo najpestrejší materiál, a preto sa tu nachádzajú materiály s rôznou prioritou. K väčšine zaradených materiálov boli priradené i celé lekcie (žiacka a učiteľská lekcia viď. nižšie), do ktorej daný materiál patrí, aby si učiteľ v prípade potreby mohol vyhľadať i ďalšie súvisiace materiály. Prioritne však odporúčame využívať samostatné vzdelávacie materiály priradené k daným témam, t. z. animácie, simulácie, cvičenia, obrázky, prezentácie, atď.

Z praktického hľadiska, rešpektujúc súčasné nové učebnice, názory učiteľov a systém ich overenej práce, boli digitálne vzdelávacie materiály priraďované k témam v rámci ročníkov i napriek tomu, že od 1.9.2011 platia upravené rámcové učebné plány pre základné školy.

  • ISCED 1 pozostáva z 2.- 4.ročníka, v ktorých sa nachádzajú témy ŠVP z matematiky, prírodovedy a anglického jazyka pre úroveň A1 a k nim vhodné digitálny vzdelávacie materiály Planéty vedomostí.
  • ISCED 2 pozostáva z 5.– 9.ročníka, v ktorých sú zaradené témy ŠVP z biológie, chémie, fyziky, geografie a matematiky a k nim vhodné digitálne vzdelávacie materiály Planéty vedomostí.
  • ISCED 3 pozostáva z 1.- 4. ročníka, v ktorých sú zaradené témy ŠVP z biológie, chémie, fyziky, geografie a matematiky a k nim vhodné digitálne vzdelávacie materiály Planéty vedomostí.

Typy vzdelávacích materiálov

Na vzdelávacom portáli Naučteviac.sk sa nachádzajú desiatky tisíc multimediálnych a interaktívnych vzdelávacích materiálov rôzneho typu.

Obsahovo najrozsiahlejším typom vzdelávacích materiálov sú Žiacka lekcia a Učiteľská lekcia. Učiteľská lekcia je určená pre učiteľov na prípravu výučbových materiálov na vyučovacie hodiny. Ku každej učiteľskej lekcii nájdete na portáli aj verziu určenú pre žiakov, žiacku lekciu, ktorá je primárne určená pre žiakov a ich samostatnú prácu formou úloh zadaných učiteľom tak v škole, ako aj doma.

© AGEMSOFT, a.s. 2015
© Young Digital Planet S.A. 2018
Sledujte nás na
Pozrite si súvisiace stránky:
Naučsaviac.sk – Vzdelávací portál pre žiakov
Digitálny vzdelávací obsah pre základné a stredné školy
EDULAB – Centrum moderných vzdelávacích technológií
AGEMSOFT, a.s. – E-learning, digitálny obsah a realizácia projektov
SoftwareHouse – Predaj a distribúcia softvéru
TUUL – Online materiály pre inšpiratívne vyučovanie

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy